Basis op orde, actuele en betrouwbare gegevenshuishouding van hoge kwaliteit

Een zin die zo vaak met de mond wordt beleden maar in de praktijk soms heel anders uitpakt.

Want wat bedoelen we met de basis?, wanneer is de basis op orde? Laten we eerlijk zijn, dit kan voor ons allemaal anders zijn, de basis met betrekking minimale …

Zorgen voor een actuele, betrouwbare gegevenshuishouding van hoge kwaliteit

Met “”de basis op orde” bedoelen we dat de gegevenshuishouding actueel, betrouwbaar en van hoge kwaliteit is. Of om het nog wat concreter te maken: de basis- en kernregistraties moeten betrouwbaar zijn en ontsloten voor alle relevante processen die de dienstverlening en bedrijfsvoering ondersteunen.  Wat zien we rond de basis:

 

De uitwisseling van gegevens kan veel beter

  • We zien in de praktijk dat  de uitwisseling van gegevens en het synchroniseren van productkenmerken/bestanden niet goed is geregeld. De processen zijn onvoldoende op elkaar afgestemd. Er wordt veel werk dubbel gedaan om informatie te completeren en te verbeteren. Ook de interne afname van gegevens uit de basisregistraties is niet goed ingeregeld en controles hierop zijn onvoldoende.

Meer samenhang registraties nodig 

  • Kijken we naar alle ontwikkelingen (MDR wetgeving) die plaatsvinden op fabrikanten/leveranciers en dealers dan is het belangrijk dat er meer samenhang komt in het beheer van registraties. Anders gaat dit problemen geven. Het gaat dan om ontwikkelingen als data rondom certificeringen, normeringen, technische dossiers,  noodzakelijke gegevens voor een juiste MDR-uitvoering. Een belangrijk kenmerk van deze ontwikkelingen is dat de afhankelijkheid tussen producten/artikelen steeds groter wordt. Denk aan onderdelen op een samenstelling, configuraties van meerdere serie houdende artikelen en daarmee dus het belang van een goede uitwisseling van actuele, betrouwbare gegevens uit de product databases. 

Data verantwoordelijkheid vaak van meerdere teams met andere uitgangspunt

 

  • De inrichting is in het verleden vaak door verschillende teams uitgevoerd. En ook nu is de verantwoordelijkheid voor de inrichting vaak verspreid over drie, vier leidinggevenden. Dat komt de samenwerking niet ten goede. Verschillende afdelingen hebben namelijk verschillende gebruiksdoelen bij de inrichting. Het is vaak lastig het belang van bepaalde gegevens of manier van verwerken van de gegevens voor andere afdelingen in de organisatie goed in het oog te houden.

Product E-visie & beleid

Organisaties met name leveranciers en dealers hebben steeds vaker te maken met snelle en grote veranderingen. Dit heeft invloed op je organisatie en processen. En het vraagt het nodige aanpassingsvermogen van medewerkers en applicatielandschap. Als organisatie wil je snel op alle ontwikkelingen kunnen inspelen. Rekening houden met elke ontwikkeling is echter onmogelijk. Je moet dus keuzes maken en prioriteiten stellen. We zullen moeten wennen aan grote veranderingen in korte tijd, want exponentiële ontwikkelingen zijn het nieuwe normaal. Het gaat dan om technische, Europese, landelijke  ontwikkelingen. Deze onderwerpen mogen dan ook niet ontbreken.


Informatie- en applicatiearchitectuur

  • Applicatielandschappen bij leveranciers kunnen vaak bestaan uit een lappendeken van informatiesystemen en koppelingen. Veel applicaties slaan vergelijkbare gegevens op of hebben dezelfde functionaliteit. Vaak gekocht of ontwikkeld vanuit de behoefte van een enkele afdeling of proces, zonder dat er vooraf is gekeken naar de relatie met de bestaande informatievoorziening. Door gezamenlijk het huidige en gewenste informatie- en applicatielandschap in kaart te brengen, maak je de knelpunten zichtbaar. Dat vormt de basis voor de doorontwikkeling van je architectuur. Zo kun je een plan maken om ervoor te zorgen dat de architectuur weer toekomstgericht wordt.

  • De verwevenheid tussen gegevens en applicaties zorgt voor een wirwar aan koppelingen en een onbeheersbare architectuur. Door data los te koppelen van werkprocessen en applicaties, kun je data vanuit de bron gebruiken. Dit maakt moderne, flexibele en veilige informatievoorzieningen mogelijk.