Welkom bij MEDTEK de landelijke specialist op het gebied van inspectie en keuringen. MEDTEK heeft ruim 20 jaar ervaring met betrekking inspectie en keuring binnen de zorg. De specialisten kennen uw producten, ze zijn bekend met de normeringen en zijn bekend met goedkeur en afkeurnormen

Een veilig gevoel, 1 adres voor inspectie, onderhoud en keuring.

U moet er toch ook niet aan denken…?

De zorgplicht van de werkgever als het gaat om geschiktheid en blijvende veiligheid van ter beschikking gestelde arbeidsmiddelen’. Geen zaak om mee te spotten. Want ook verzekeraars stellen steeds hogere eisen. En u moet er toch niet aan denken dat er met uw hulp middelen onverhoopt iets gebeurt en dat de schuld eenvoudigweg bij u wordt gelegd…

De zorgplicht ligt bij u!

Wetgeving die precies aangeeft wat van bedrijven verwacht wordt als het gaat om keuring en inspectie van medische hulpmiddelen is in Nederland niet aanwezig. De overheid bemoeit zich niet meer met de details hierin. Beperkte regelgeving is er wel, maar de verantwoordelijkheid ligt bij de bedrijven die de medische hulpmiddelen gebruiken. Kortom: de zorgplicht ligt bij u. Het goede nieuws is dat u er wat ons betreft niet alléén voor staat! MEDTEK ontzorgt u hierbij.

Onder arbeidsmiddelen vallen alle hulpmiddelen die bij het werk gebruikt worden. Om veilig en gezond te kunnen werken dienen arbeidsmiddelen volgens de wet in goede staat te verkeren en op de juiste wijze te worden gebruikt.

Uitganspunt voor MEDTEK zijn uw arbeidsmiddelen, transportmiddelen, machines en andere installaties, deze  moeten voldoen aan eisen in wetgeving voor betrouwbaarheid en veiligheid. Voor Nederland is dit in het arbobesluit.

Tijdens een inspectie en keuring wordt op basis van het arbobesluit, EN- en NEN-normering, richtlijnen en onderhoudschema’s vastgesteld of deze objecten veilig zijn en voldoen aan die eisen. De medewerkers van MEDTEK werken met protocollen.

add content here

add content here

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming | Considerati

Wie keurt de arbeidsmiddelen?

De werkgever bepaalt zelf door wie hij zijn arbeidsmiddelen laat keuren. Voorwaarde daarbij is dat dit door een deskundig persoon of instelling (artikel 7.4a, vijfde lid) wordt gedaan. Dit kan bijvoorbeeld een onafhankelijke keuringsinstantie zijn, een onderhoudsdienst van een leverancier of de technische dienst van het bedrijf zelf.

Regelmatig keuren op deugdelijkheid

De keuring (artikel 7.4a, derde lid) voor tijdige opsporing van slijtage, veroudering of verslechtering moet periodiek plaatsvinden. Met zo’n terugkerende keuring en de eventuele beproevingstest kan tevens worden nagegaan of er voldoende onderhoud wordt gepleegd, zodat gevaarlijke situaties voorkomen kunnen worden.

Hoe vaak gekeurd moet worden, hangt af van het soort arbeidsmiddel en de intensiteit van het gebruik ervan. Regelmatig keuren waarborgt de deugdelijkheid van het arbeidsmiddel en de goede staat. In de toelichting van het Arbobesluit is minimaal één keuring per jaar als richtsnoer gegeven. Het is raadzaam om de uitkomsten van de risico-inventarisatie en-evaluatie (RI&E), die in het kader van het Arbobeleid wordt gemaakt, te betrekken bij het bepalen van de keuringsfrequentie voor elk arbeidsmiddel dat in gebruik is.

Het gebruik van hulpmiddelen in de zorg brengt altijd risico’s met zich mee.

Het hulpmiddel kan defect raken of verkeerd gebruikt worden. Alle risico’s uitsluiten kan niet, maar met goed onderhoud en een periodieke keuring kan de deugdelijke werking gewaarborgd worden. Een goede instructie van diegene die het hulpmiddel bedient, kan de kans op ongelukken door onoordeelkundig gebruik tot een minimum beperken.

Onder arbeidsmiddelen vallen alle hulpmiddelen die bij het werk gebruikt worden, variërend van eenvoudig gereedschap tot machines en componenten van procesinstallaties.

Om veilig en gezond te kunnen werken dienen arbeidsmiddelen in goede staat te verkeren en op de juiste wijze te worden gebruikt. Naleving van de voorschriften voor arbeidsmiddelen is een verplichting van zowel werkgevers als werknemers.

Deugdelijkheid arbeidsmiddelen

Een arbeidsmiddel bestaat uit deugdelijk materiaal.

Een arbeidsmiddel is van een deugdelijke constructie.

Een arbeidsmiddel is zodanig geplaatst, bevestigd of ingericht en wordt zodanig gebruikt dat het gevaar dat zich een ongewilde gebeurtenis voordoet zoals verschuiven, omvallen, kantelen, getroffen worden door het arbeidsmiddel of onderdelen daarvan, oververhitting, brand, ontploffen, blikseminslag en directe of indirecte aanraking met elektriciteit zoveel mogelijk is voorkomen.

Het gebruik van hulpmiddelen in de zorg brengt altijd risico’s met zich mee.

Het hulpmiddel kan defect raken of verkeerd gebruikt worden. Alle risico’s uitsluiten kan niet, maar met goed onderhoud en een periodieke keuring kan de deugdelijke werking gewaarborgd worden. Een goede instructie van diegene die het hulpmiddel bedient, kan de kans op ongelukken door onoordeelkundig gebruik tot een minimum beperken.

Onder arbeidsmiddelen vallen alle hulpmiddelen die bij het werk gebruikt worden, variërend van eenvoudig gereedschap tot machines en componenten van procesinstallaties.

Om veilig en gezond te kunnen werken dienen arbeidsmiddelen in goede staat te verkeren en op de juiste wijze te worden gebruikt. Naleving van de voorschriften voor arbeidsmiddelen is een verplichting van zowel werkgevers als werknemers.

 

Het gebruik van hulpmiddelen in de zorg brengt altijd risico’s met zich mee.

Het hulpmiddel kan defect raken of verkeerd gebruikt worden. Alle risico’s uitsluiten kan niet, maar met goed onderhoud en een periodieke keuring kan de deugdelijke werking gewaarborgd worden. Een goede instructie van diegene die het hulpmiddel bedient, kan de kans op ongelukken door onoordeelkundig gebruik tot een minimum beperken.

Onder arbeidsmiddelen vallen alle hulpmiddelen die bij het werk gebruikt worden, variërend van eenvoudig gereedschap tot machines en componenten van procesinstallaties.

Om veilig en gezond te kunnen werken dienen arbeidsmiddelen in goede staat te verkeren en op de juiste wijze te worden gebruikt. Naleving van de voorschriften voor arbeidsmiddelen is een verplichting van zowel werkgevers als werknemers.

Het gebruik van hulpmiddelen in de zorg brengt altijd risico’s met zich mee.

Het hulpmiddel kan defect raken of verkeerd gebruikt worden. Alle risico’s uitsluiten kan niet, maar met goed onderhoud en een periodieke keuring kan de deugdelijke werking gewaarborgd worden. Een goede instructie van diegene die het hulpmiddel bedient, kan de kans op ongelukken door onoordeelkundig gebruik tot een minimum beperken.

Onder arbeidsmiddelen vallen alle hulpmiddelen die bij het werk gebruikt worden, variërend van eenvoudig gereedschap tot machines en componenten van procesinstallaties.

Om veilig en gezond te kunnen werken dienen arbeidsmiddelen in goede staat te verkeren en op de juiste wijze te worden gebruikt. Naleving van de voorschriften voor arbeidsmiddelen is een verplichting van zowel werkgevers als werknemers.

Het gebruik van hulpmiddelen in de zorg brengt altijd risico’s met zich mee.

Het hulpmiddel kan defect raken of verkeerd gebruikt worden. Alle risico’s uitsluiten kan niet, maar met goed onderhoud en een periodieke keuring kan de deugdelijke werking gewaarborgd worden. Een goede instructie van diegene die het hulpmiddel bedient, kan de kans op ongelukken door onoordeelkundig gebruik tot een minimum beperken.

Onder arbeidsmiddelen vallen alle hulpmiddelen die bij het werk gebruikt worden, variërend van eenvoudig gereedschap tot machines en componenten van procesinstallaties.

Om veilig en gezond te kunnen werken dienen arbeidsmiddelen in goede staat te verkeren en op de juiste wijze te worden gebruikt. Naleving van de voorschriften voor arbeidsmiddelen is een verplichting van zowel werkgevers als werknemers.

 

 

Afbeeldingsresultaat voor arbowet

  • Het gebruik van hulpmiddelen in de zorg brengt altijd risico’s met zich mee.

Het hulpmiddel kan defect raken of verkeerd gebruikt worden. Alle risico’s uitsluiten kan niet, maar met goed onderhoud en een periodieke keuring kan de deugdelijke werking gewaarborgd worden. Een goede instructie van diegene die het hulpmiddel bedient, kan de kans op ongelukken door onoordeelkundig gebruik tot een minimum beperken.

Onder arbeidsmiddelen vallen alle hulpmiddelen die bij het werk gebruikt worden, variërend van eenvoudig gereedschap tot machines en componenten van procesinstallaties.

Om veilig en gezond te kunnen werken dienen arbeidsmiddelen in goede staat te verkeren en op de juiste wijze te worden gebruikt. Naleving van de voorschriften voor arbeidsmiddelen is een verplichting van zowel werkgevers als werknemers.

Wie keurt de arbeidsmiddelen?

De werkgever bepaalt zelf door wie hij zijn arbeidsmiddelen laat keuren. Voorwaarde daarbij is dat dit door een deskundig persoon of instelling (artikel 7.4a, vijfde lid) wordt gedaan. Dit kan bijvoorbeeld een onafhankelijke keuringsinstantie zijn, een onderhoudsdienst van een leverancier of de technische dienst van het bedrijf zelf.

Voor een aantal arbeidsmiddelen geldt dat deze door een aangewezen onafhankelijke instelling moeten worden gekeurd:

Onderhoud dient geheel volgens alle wettelijke eisen en normen gedaan te worden. In onze visie zou dit geheel transparant gedaan moeten worden.  

De NEN schrijft voor dat uw toestellen en apparatuur een keer per jaar gekeurd moeten worden. Dit geschiedt volgens heldere en duidelijke regels welke beschreven staan in de NEN 7506 norm. Deze regels zijn net als wij en het onderhoud dat wij uitvoeren volledig merk-onafhankelijk.  

Regelmatig keuren op deugdelijkheid

De keuring (artikel 7.4a, derde lid) voor tijdige opsporing van slijtage, veroudering of verslechtering moet periodiek plaatsvinden. Met zo’n terugkerende keuring en de eventuele beproevingstest kan tevens worden nagegaan of er voldoende onderhoud wordt gepleegd, zodat gevaarlijke situaties voorkomen kunnen worden.

Hoe vaak gekeurd moet worden, hangt af van het soort arbeidsmiddel en de intensiteit van het gebruik ervan. Regelmatig keuren waarborgt de deugdelijkheid van het arbeidsmiddel en de goede staat. In de toelichting van het Arbobesluit is minimaal één keuring per jaar als richtsnoer gegeven. Het is raadzaam om de uitkomsten van de risico-inventarisatie en-evaluatie (RI&E), die in het kader van het Arbobeleid wordt gemaakt, te betrekken bij het bepalen van de keuringsfrequentie voor elk arbeidsmiddel dat in gebruik is.

Keuring voor het eerste gebruik

De keuring na installeren moet plaatsvinden voordat het arbeidsmiddel voor de eerste keer in gebruik wordt genomen (artikel 7.4a, eerste lid) en moet worden herhaald (artikel 7.4a, tweede lid) wanneer het arbeidsmiddel is gedemonteerd en/of op een andere plaats wordt geïnstalleerd. Bij de keuring wordt beoordeeld of het arbeidsmiddel op de goede manier is geïnstalleerd en of het veilig en goed functioneert in de arbeidssituatie.

Bewijs van keuring bewaren

Op de arbeidsplaats moeten schriftelijke bewijsstukken (artikel 7.4a, zesde lid) aanwezig zijn van de uitgevoerde keuringen. Hiermee kan bij de toezichthouder – de Inspectie SZW – worden aangetoond dat aan de keuringsverplichting is voldaan.

Onderhoud van arbeidsmiddelen

Arbeidsmiddelen moeten worden onderhouden (art. 7.5, eerste lid), opdat ze altijd in een goede staat verkeren. Daarbij moet altijd aan de oorspronkelijke eisen van vervaardiging zijn voldaan. Veelal is in de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van het arbeidsmiddel informatie gegeven over het onderhoud.

Van het onderhoud moet een administratie worden bijgehouden. Met het onderhoudsboek (artikel 7.5, lid 4) kan de werkgever, in geval van een calamiteit, aantonen aan de toezichthouder – de Inspectie SZW – dat voldoende onderhoud is gepleegd.

Het weghalen van fysieke veiligheidsschermen of buiten werking stellen van beveiligingen is niet toegestaan. Vooral voor dit punt hebben werkgevers en werknemers een gezamenlijke verantwoordelijkheid en plicht.

 

Veiligheid in het gebruik van de tilliften is erg belangrijk. Uiteraard begint dat bij een goed en deskundig gebruik. Maar daarnaast is goed onderhoud en een periodieke keuring van lift en tilbanden onontbeerlijk om de veiligheid blijvend te waarborgen. Ook voor paticulieren adviseren wij de liften jaarlijks te laten inspecteren op veiligheid  Deze inspectie kunt u via MEDTEK laten uitvoeren. De lift en haar toebehoren wordt gekeurd op veiligheid en functioneren volgens de NEN7506 norm en aangevuld met een inspectie voor de bijbehorende aanwezige tilbanden.

 

In de instellingen is het anno 2016 goed geregeld; een periodieke keuring is verplicht en gebruikers zijn geschoold. Maar in de thuiszorg kan er nog veel verbeterd worden. Daar is de patiënt als eigenaar van de lift zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. Uit kostenoverweging wordt dit vaak uitgesteld tot het echt niet meer anders kan. Thuiszorgmedewerkers moeten vaak veel verschillende tilliften bedienen en mantelzorgers zijn vaak niet goed geïnstrueerd.
MEDTEK verzorgd periodieke keuringen voor zowel instellingen als particulieren. Onderhoud kan door ons verzorgd worden, maar staat los van de keuring.